Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

  Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας
  Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας, οι συντάξεις των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας μονιμοποιούνται, δηλαδή δεν απαιτείται εκ νέου παράταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις ακόλουθες περιπτώσεις:


Ηλικία     Διάρκεια συνεχούς συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας     Ελάχιστος αριθμός εξετάσεων από τις Υγειονομικές Επιτροπές
Ανδρες     Γυναίκες
60     55     5 έτη     2
55     50     7 έτη     3
Χ.Ο.Η.     12 έτη     -
20 έτη (και διακεκομμένα) τα 3 τελευταία έτη συνεχής

    Χρόνος συνεχούς συνταξιοδότησης θεωρείται και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο συνταξιούχος δεν πήρε σύνταξη αλλά επιδότηση ασθένειας ή ατυχήματος ως συμφερότερων.


    Επίσης, στις περιπτώσεις που συντρέχει η αρχή του ενιαίου της ασφαλιστικής περίπτωσης και χορηγείται νέα σύνταξη αναπηρίας με αυτή την αρχή, η συνταξιοδότηση αυτή λογίζεται συνεχής.

http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/pensions/handicap_sub/handicap_e.cfm

 

 Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993

  Μονιμοποίηση των συντάξεων αναπηρίας


Ηλικία     Διάρκεια συνεχούς συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας     Ελάχιστος αριθμός εξετάσεων από τις Υγειονομικές Επιτροπές
Ανδρες     Γυναίκες
60        5 έτη     2
55     7 έτη     3
Χ.Ο.Η.     12 έτη     -
20 έτη (και διακεκομμένα) τα 3 τελευταία έτη συνεχής

http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/pensions/handicap_sub/handicap_e1.cfm

Share