Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993

  Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας
  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις μισές από τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης από κοινή νόσο.

    Το ατύχημα θα πρέπει να έχει χαρακτηριστεί ότι συνέβη εκτός εργασίας.


    Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).


http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/pensions/handicap_sub/handicap_c.cfm


 Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά από 1.1.1993

  Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας
  Οι ασφαλισμένοι που κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

    2250 ημέρες, είτε


    750, από τις οποίες 300 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται εκείνου στο οποίο επήλθε η αναπηρία


    Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή συνταξιοδότησης.
http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/pensions/handicap_sub/handicap_c1.cfm

Share