Σχέση μεταξύ COVID 19 & HERVs

Σχέση μεταξύ COVID 19 & HERVs Ιστορικό ενδογενών ρετροϊοιών και μετάφραση δύο άρθρων με αποτελέσματα ερευνών σε σχέση με τον COVID 19. Οι ενδογενείς ρετροϊοί (Endogenus RetroViruses) προέρχονται από εξωγενείς ρετροϊούς που εισήχθησαν στη βλαστική γραμμή του ξενιστή τους και έτσι κληρονομήθηκαν κάθετα, το dsRNA ERVs μεταγράφεται σε DNA και εισάγεται στο γονιδίωμα του ξενιστή. […]

Όλο το άρθρο