ΑΥΤΙΣΜΟΣ & ΑΓΓΛΙΚΑ


Οι ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος. Κύριο χαρακτηριστικό τους αποτελεί η ανάγκη απόκτησης, από την πλευρά των ατόμων, δεξιοτήτων  στους τομείς της επικοινωνίας, της κοινωνικότητας, της αναγνώρισης-έκφρασης-διαχείρισης των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς.

Τα άτομα με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές διαθέτουν ένα μέσο έως και άνω νοητικό δυναμικό (I.Q.). Μπορούν να εμπλακούν στην εκμάθηση των αγγλικών με το κατάλληλο, εξατομικευμένο πρόγραμμα.

Η οργάνωση ενός ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα στηρίζεται στο ειδικό μαθησιακό υλικό και – κυρίως – στην ειδική  ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση.
Τα ενδιαφέροντα των ατόμων με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές μπορούν να αποτελέσουν, καταρχήν, ισχυρό κίνητρο μάθησης. Εντοπίζοντάς τα μπορούμε να δομήσουμε ειδικές μαθησιακές δραστηριότητες, για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του παιδιού. Σταδιακά, στην πορεία του προγράμματος και εφόσον έχουμε δομήσει μία σχέση εμπιστοσύνης, μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη θεματολογία μας, πάντα προετοιμάζοντας το άτομο για την καινούρια δραστηριότητα ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή της.
Δε θα πρέπει να ξεχνάμε τη σπουδαιότητα της ορθής ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων, ώστε να διατηρείται υψηλό το κίνητρο συμμετοχής του ατόμου στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Συνεπώς, χωρίζουμε τις μαθησιακές ενότητες σε μικρότερα, αυτοτελή τμήματα. Με τον τρόπο αυτό βοηθάμε το άτομο με ήπια αναπτυξιακή διαταραχή:
1)    να εστιάσει την προσοχή του στη δραστηριότητα που πρέπει να ολοκληρώσει,
2)    να διαχειριστεί ορθά τον προσδοκώμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της εκάστοτε δραστηριότητας,
3)    να λαμβάνει θετική ανατροφοδότηση (feedback) κατά την ολοκλήρωση μιας άσκησης αγγλικών.

Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ορθή πορεία ενός ειδικού προγράμματος εκμάθησης των αγγλικών σε άτομα με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές, βασίζεται κυρίως στην εμπιστοσύνη και  την ασφάλεια που τα ίδια θα νιώσουν για εμάς.

Ειρήνη  Θ.  Ευαγγέλου Ψυχολόγος / Επιστημονική υπεύθυνη :  www.specialenglish.gr