Οι χώροι στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία


Οι χώροι στάθμευσης για τα οχήματα ατόμων με αναπηρία είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην αλυσίδα πρόσβασης γιατί παρέχει στους δικαιούχους την διευκόλυνση της άνετης στάθμευσης. Η στάθμευση από μη δικαιούχους είναι παράνομη και στερεί το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ στη ζωή. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 61.

Η του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, για χώρους στάθμευσης με χωρητικότητα μέχρι 100 οχήματα απαιτείται ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού, να είναι κατάλλημα διαμορφωμένο για οχήματα αναπήρων. Όταν ο συνολοικός αριθμός υπερβαινει τα 100 τότε το ποσοστό γίνεται 5%. Δηλαδή π.χ. για χώρο στάθμευσης 150 οχημάτων, τότε έχουμε 10+5=15 οχήματα.

Οι χώροι στάθμευσης για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) έχουν διαστάσεις 5μ x 3,30μ

Δηλαδή ο χώρος στάθμευσης για οχήματα αναπήρων είναι κατά 1 μέτρο πλατύτερος για να επιτρέπει στον χρήστη τροχοκαθίσματος να συναρμολογεί το τροχοκάθισμά του και να μεταφέρεται σε αυτό. Γι αυτό, αν άλλο αυτοκίνητο σταθμεύσει σε μέρος του χώρου αυτού, ουσιαστικά ακυρώνει τον χώρο στάθμευσης αναπήρων.

Δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας στάθμευσης ΑμεΑ

Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του δικαιούχου.
Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης δικαιούχου.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι «η χρήση του Δελτίου στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αμεα και όταν το Αμεα επιβαίνει του οχήματος» (στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης.
Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).
Απόφαση Α’βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΙΚΑ, Δημόσιο, κλπ) με προσδιορισμό του είδους και του βαθμού αναπηρίας).
Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του ενοικιαστηρίου ή οποιοδήποτε άλλου είδους αποδεικτικό στοιχείο διαμονής στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει αίτηση στο Δήμο συνοδευόμενη με τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το τμήμα Κυκλοφοριακού της Τεχνικής Υπηρεσίας θα εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και κατόπιν αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου θα εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την έγκριση της θέσης.

Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς της Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ και όταν αυτή λήγει θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ, ειδάλλως θα καταργείται η θέση. Όταν η γνωμάτευση ισχύει δια βίου τότε μετά την παρέλευση τριετίας ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι ακόμη έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση.

http://www.skplakas.gr/2018/11/Parking-amea.html