Υποβολή-έλεγχος στοιχείων ένταξης στο “Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο” προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

  • Post category:AMEA

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 28005 (ΦΕΚ Β΄ 2015/27.12.2010)

Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξη τους στο “Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο” προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 34 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ Α’ 166/22.09.2010).

Άρθρο 1

1. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπονται στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ5- ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 “Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου” (ΦΕΚ Β` 1403/06.09.10) και διαβιβάζονται στους Διαχειριστές του Δικτύου, για έλεγχο πληρότητας των προϋποθέσεων υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Για την υποβολή των αιτήσεων οι αιτούντες το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο οφείλουν να υποβάλλουν:

α. Στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας

β. Στοιχεία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα τους ή της/του συζύγου, που εκδόθηκε μετά τις 27.9.2010.

γ. Τον αριθμό ΑΦΜ τους και αν είναι έγγαμοι και τον αριθμό ΑΦΜ του/της συζύγου τους.

2. Ένα (1) μήνα το αργότερο μετά την υποβολή των αιτήσεων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 “Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου” (ΦΕΚ Β` 1403/06.09.10), και σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστέρηση εντός του αναγκαίου χρόνου, ώστε να μπορούν να εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οι δικαιούχοι που υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, διαβιβάζονται από τους Διαχειριστές του Δικτύου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για διασταύρωση και επιβεβαίωση, τα στοιχεία που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις ένταξης στις κατηγορίες δικαιούχων του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

Ειδικότερα, διασταυρώνονται στοιχεία που αφορούν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων, καθώς και στοιχεία που αφορούν την αναπηρία για την κατηγορία Δ` (άτομα με αναπηρία).

Ειδικά για την κατηγορία Γ (μακροχρόνια άνεργοι) διαβιβάζονται από τους αρμόδιους διαχειριστές εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου για διασταύρωση στοιχεία στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι άνεργοι οι αιτούντες.

3. Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων από τους αρμόδιους Διαχειριστές και σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστέρηση εντός του αναγκαίου χρόνου, ώστε να μπορούν να εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους οι δικαιούχοι που υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 “Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου” (ΦΕΚ Β` 1403/06.09.10), οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (ΟΑΕΔ και Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών) αποστέλλουν στους αρμόδιους Διαχειριστές κατάλογο με τους δικαιούχους, βάσει των στοιχείων που έχουν επιβεβαιωθεί από το αρχείο τους.

Ειδικά για την κατηγορία Γ` (μακροχρόνια άνεργοι) τα στοιχεία που αποστέλλονται από τον ΟΑΕΔ στους αρμόδιους Διαχειριστές, διαβιβάζονται στην συνέχεια από αυτούς εντός δεκαπέντε (15) ημερών και σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μπορούν να εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους οι δικαιούχοι που υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 “Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου” (ΦΕΚ Β` 1403/06.09.10), στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη διασταύρωση των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποστέλλει κατάλογο με τους δικαιούχους μακροχρόνια άνεργους το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών και σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μπορούν να εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μέχρι την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οι δικαιούχοι που υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, βάσει και των στοιχείων που επιβεβαιώνονται από το αρχείο Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας που τηρείται από αυτήν.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.