Ανοικτό Κέντρο Ενημέρωσης Πρόνοιας


Το Ε.Κ.Κ.Α., στο πλαίσιο του ρόλου του ως συντονιστής του δικτύου
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2012 μια νέα
Υπηρεσία Ενημέρωσης του Πολίτη με το διακριτικό τίτλο Ανοικτό Κέντρο
Ενημέρωσης Πρόνοιας (Α.Κ.Ε.Π), με σκοπό την προώθηση της
ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των πολιτών, των
κοινωνικών επιστημόνων, των ερευνητών και των φορέων πρόνοιας.
Μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων των Ανοικτών Κέντρων Ενημέ
ρωσης της Πρόνοιας (Α.Κ.Ε.Π.)
περιλαμβάνονται:
Η πληροφόρηση των ενδιαφερομένων (πολιτών, επαγγελματιών,
φοιτητών, ερευνητών, κ.α.) για το σύνολο των θεμάτων Κοινωνικής
Πρόνοιας με κάθε πρόσφορο τρόπο (έντυπο, ηλεκτρονικό,
προφορικό, εκδηλώσεις, κλπ).
Η συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριακού υλικού σε κάθε
ενδιαφερόμενο για το σύνολο των Υπηρεσιών του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (κρατικών και εθελοντικών) και
των δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης
Η οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δρασ
τηριοτήτων ενημέρωσης,
εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και προβολής του έργου των
Υπηρεσιών και των δράσεων πρόνοιας.
Η ενημέρωση και συνεργασία με τους φορείς που
δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα σχετικά με την κοινωνική
πρόνοια, κοινωνική προστασία και α
λληλεγγύη για την προβολή του
έργου τους και την διοργάνωση από κοινού δράσεων ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης.
Η διάθεση του χώρου για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης
εκπαίδευσης και συνεργασιών σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε
αντικείμενα σχετικά με την κοινωνική πρόνοια, κοινωνική προστασία
και αλληλεγγύη.
Η οργάνωση και λειτουργία επιστημονικής βιβλιοθή
κης για θέματα κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και
αναγνωστήριου για τη χρήση των βιβλίων από τους
ενδιαφερόμενους.
Η οργάνωση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων και υλικού
ενημέρωσης για θέματα κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης για χρήση από τους επισκέπτες και
ενδιαφερόμενους.
Η οργάνωση και λειτουργία Ιστορικού Αρχείου Πρόνοιας με τη
συλλογή, ταξινόμηση, φύλαξη και προβολή αρχειακού ιστορικού
υλικού και αντικειμένων από τη διαχρονική πορεία εξέλιξης
των
Υπηρεσιών και δραστηριοτήτων Πρόνοιας κυρίως στη χώρα μας αλλά
και το εξωτερικό.