13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής


13ο ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΣΥΝEΔΡΙΟ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚHΣ: Προκλήσεις στη Φροντίδα των Ηλικιωμένων στην Ελλάδα της Κρίσης
26-28 Φεβρουαρίου 2015, Royal Olympic